OSP Ochotnicza Straż Pożarna

5000+ dla OSP. Zobacz, jak wypełnić wniosek o dofinansowanie dla Twojej jednostki!

W roku 2019 łączny limit dotacji na wydatki bieżące na zadanie publiczne ,,Dofinansowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych" wynosi 82 mln. zł. Wnioski o dofinansowanie dla OSP (umownie nazywane 5000 plus) można składać tylko do 10 września br. - nie mniej jednak wiele Komend PSP prosi o wcześniejsze złożenie wniosku, aby był czas na jego zaopiniowanie. Czasu zostało bardzo mało, więc w tym artykule pokażemy krok po kroku, jak poprawnie wypełnić i złożyć taki wniosek.  
 

Każda Jednostka OSP może wnioskować o dofinansowanie wielkości 5 tys. zł na organizację różnych przedsięwzięć opisanych w Ustawie i/lub na sprzęt konieczny do ich realizacji. Oczywiście każda jednostka może wystąpić o większą kwotę i/lub zaznaczyć jaką część środków pokryje ze swojego budżetu na dane przedsięwzięcie. Dodatkowo jeśli nie zostaną rozdysponowane wszystkie środki zapewnione w Ustawie z 82 mln zł prawdopodobnie odbędzie się druga tura składania wniosków. W obecnym trybie w jednym wniosku można uwzględnić od jednego do czterech przedsięwzięć, które jednostka OSP chce organizować. Wychodząc naprzeciw potrzebom Jednostek OSP zostały przygotowane specjalne zestawy szkoleniowo-terapeutyczne wpisujące się w zakres programu i wspierające Jednostki w ich codziennej pracy.  
 
Żeby otrzymać dofinansowanie konieczne będzie wypełnienie specjalnego wniosku, który znajduje się na stronie www.straz.gov.pl, ale również można pobrać z gotowym uzasadnieniem na stronie www.sercebije.pl, gdzie również znajdziemy gotowe pakiety sprzętowe dedykowane do projektu. Uzupełniony wniosek o dane Jednostki OSP i podpisany przez osoby upoważnione zgodnie z KRS, należy złożyć u Komendanta Powiatowego/Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w celu wydania opinii. Wniosek jest bardzo prosty i liczy tylko 2 strony, poza danymi rejestrowymi, najważniejsze jest uzasadnienie zadania jakie jednostka chce przeprowadzić oraz jaki będzie ich koszt. Późniejsza ścieżka jest zgodna z procedurą zawartą w okólniku "Tryb i zasady przyznawania dotacji...", który opisujemy poniżej, więc w tej chwili najważniejszą rzeczą jest złożenie wniosku i wybranie zadania oraz celu przeznaczenia dotacji. Aby wesprzeć i pomóc jednostkom OSP w decyzjach powstał Program "Serce Bije" na Twojej Remizie, który ma na celu szerszą perspektywę tworzenia lokalnych programów Publicznego Dostępu do defibrylatorów AED (PAD) oraz szkolenia i podnoszenia świadomości z zakresu pierwszej pomocy lokalnej społeczności przez Strażaków OSP.

Zapraszamy Was do działania z nami:  

1. Wejdź na stronę www.sercebije.pl i wypełnij internetowy formularz online. Większość danych jest obowiązkowa - wzór wypełnionego wniosku jest również podany na stronie www.zosprp.pl. Wnioski będą rozpatrywane tylko od OSP, które podadzą pełne dane rejestrowe m.in.: nr Regon i numer konta bankowego. 

(UWAGA: jeżeli Jednostka nie ma faxu - pozostawia puste miejsce bądź wstawia tylko cyfry "0", jeżeli OSP nie ma przypisanego telefonu - warto podać kontakt do osoby składającej wniosek).  
 

2. Trzeba wydrukować wygenerowany wniosek i złożyć na nim wymagane podpisy. Składają je osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy zgodnie z KRS. 
 
3. Tak przygotowany dokument trzeba zanieść/wysłać do odpowiedniego Komendanta Powiatowego/Miejskiego PSP - w terminie zgodnie z informacją otrzymaną od lokalnych struktur Państwowej Straży Pożarnej, w celu wydania pozytywnej opinii nt wniosku.

 

Jeżeli wniosek zostanie zaopiniowany pozytywnie, a dotacja zostanie przyznana, wówczas dojdzie do zawarcia umowy:

1. Komendant powiatowy/miejski PSP sprawdza prawidłowość wypełnionych wniosków i do każdego wniosku dołącza swoją opinie. Dane zawarte we wniosku — po ich zweryfikowaniu są wprowadzane przez komendanta powiatowego/ miejskiego PSP do Systemu Obsługi Dofinansowań dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

2. Po akceptacji przez właściwego komendanta wojewódzkiego PSP danych w ww. systemie, komendant powiatowy/miejski PSP przygotowuje projekt umowy (wzór umowy dostępny jest na stronach komend).

3. Komendant powiatowy/miejski PSP przekazuje komendantowi wojewódzkiemu PSP do zaakceptowania podpisane przez Zleceniobiorców projekty umów.

4. Komendant wojewódzki PSP przekazuje zaakceptowane projekty umów wraz ze zbiorczym ich zestawieniem z terenu województwa do KG PSP.

5. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ustala kryteria podziału środków finansowych dla jednostek OSP.

6. KG PSP opracowuje propozycje podziału środków finansowych dotacji dla jednostek OSP zgodnie z kryteriami, o których mowa w pkt 9, i przedstawia Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji do zatwierdzenia.

7. Umowę ze Zleceniobiorcą (Jednostką OSP) podpisuje, po zwiększeniu planu finansowego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, KG PSP działający z upoważnienia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako Zleceniodawcy. Zleceniodawca, reprezentowany przez KG PSP, przekazuje Zleceniobiorcy jeden egzemplarz podpisanej umowy za pośrednictwem właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego PSP.

8. KG PSP przekazuje środki finansowe określone w umowach na wskazane rachunki bankowe Zleceniobiorców.

9. KG PSP przekazuje Zleceniodawcy zbiorczą informację o zawartych umowach.

10. Proces przygotowania i złożenia wniosków o dotacje przez jednostki oraz proces weryfikacji, akceptacji wniosków i umów na wszystkich szczeblach organizacyjnych wspierany jest przez System Obsługi Dofinansowań dla OSP.

 

Rozliczenie dotacji:

1. Zleceniobiorcy zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego, zwanego dalej sprawozdaniem, w trybie i na zasadach określonych w umowie i do przedłożenia go do zaopiniowania komendantom powiatowym/miejskim PSP (wzór sprawozdania dostępny jest na stronach internetowych komend PSP, o których mowa w pkt 4).

2. Sprawozdanie powinno być zaopiniowane przez właściwego komendanta powiatowego/ miejskiego PSP w formie pisemnej. Przedmiotową opinię należy dołączyć do sprawozdania. Komendant powiatowy/miejski PSP przesyła sprawozdanie wraz z opinią w terminie 14 dni roboczych do KG PSP, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP.

3. KG PSP, działający z upoważnienia Zleceniodawcy, dokonuje oceny prawidłowości wykonania zadania oraz zatwierdza sprawozdania w terminach określonych w odrębnych przepisach.

4. KG PSP przekazuje informacje o zatwierdzeniu sprawozdania komendantom powiatowym/ miejskim PSP, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego PSP.

5. W przypadku stwierdzenia, na podstawie otrzymanego sprawozdania, ze dotacja została wykorzystana w całości lub w części niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, bądź niewykorzystana dotacja nie została w całości lub w części zwrócona w terminie określonym w umowie, KG PSP ustali kwotę dotacji przypadająca do zwrotu i termin, od którego nalicza się odsetki. KG PSP może wnioskować o zastosowanie ulgi w spłacie należności z tytułu zwrotu dotacji. KG PSP przedstawia do podpisu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoby przez niego upoważnionej, wraz z aktami sprawy, projekt stosownej decyzji lub innego dokumentu, sporządzonego w trybie uregulowanym w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.).

6. KG PSP przekazuje Zleceniodawcy informację o zatwierdzeniu rozliczenia udzielonych dotacji za 2019 rok w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.  
    

 

3 września 2019 17:32
Udostępnij na Facebooku