OSP Słubice Ochotnicza Straż Pożarna Słubice

Członkowie OSP w Słubicach wybrali nowe władze

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze odbywa się w jednostkach OSP raz na pięć lat. Podczas tego zebrania członkowie jednostki wybierają władze oraz przedstawicieli do władz wyższego szczebla.

W minioną sobotę, 5-go czerwca w naszej strażnicy odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach. Zebranie to z uwagi na trwającą pandemię było już kilkukrotnie przekładane.

Obrady rozpoczął Prezes – Marek Tarka, który poprosił o wprowadzenie na salę Sztandaru. Na polecenie Naczelnika – Krzysztofa Dobaczewskiego, poczet sztandarowy w składzie: Przemysław Adamowicz, Dominik Mićkowski, Piotr Bogiel, wprowadził na salę obrad sztandar OSP w Słubicach. Po powitaniu gości, zebrani wybrali Przewodniczącego Zebrania, którym został Krzysztof Dylicki, Protokolanta – Ewa Jabłońska oraz komisje: Mandatową – Sławomir Ambroziak, Andrzej Dobaczewski, Dominik Mićkowski; Uchwał i Wniosków – Adam Rączka, Aleksandra Witczeska, Tomasz Robak; Skrutacyjną – Renata Maślanka, Paweł Rybarczyk, Piotr Bogiel.

Zebranie swoją obecnością uświetnili goście: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku – Hilary Januszczyk, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach – Krzysztof Dylicki, Komendant Gminny ZOSP RP w Słubicach – Wiesław Cichosz, Sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach, pracownik Urzędu Gminny w Słubicach ds. OSP – Jarosław Lenarcik, Wójt Gminy Słubice – Jacek Kozłowski oraz Prezes OSP w Juliszewie – Wiesław Świderski. Odpowiedniej rangi uroczystości nadał występ Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Słubicach.

Miłym akcentem Zebrania było wręczenie odznaczeń oraz odznak. Medalami za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali: Andrzej Żabka – Złoty; Rafał Bogiel, Adam Rączka, Roman Jabłoński – Srebrny; Bartłomiej Tomasik, Renata Maślanka, Ewa Jabłońska, Jacek Górecki, Monika Bogiel – Brązowy. Odznakami za Wysługę Lat uhonorowani zostali: Zbigniew Malejko – 35 lat; Grzegorz Ryfa, Paweł Seweryniak, Sławomir Urbański, Andrzej Żabka – 30 lat; Piotr Bogiel, Jacek Górecki, Sebastian Margol, Sylwester Serwach, Michał Dylicki – 10 lat.

W trakcie zebrania przedstawione zostały: sprawozdanie z działalności, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, które przedstawili kolejno – Andrzej Markiewicz – Wiceprezes, Marek Bogiel – Skarbnik i Sylwester Serwach – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Następnie zaprezentowane zostały plany działalności i finansowy, które przedstawili Michał Dylicki – Sekretarz i Marek Bogiel – Skarbnik.

W Zebraniu uczestniczyło niespełna 75% członków czynnych. Wszystkie decyzje zebrania podejmowane były niemal jednogłośnie, w tym również wybory nowych władz jednostki na lata 2021-2026. Zgodnie z decyzjami Walnego Zebrania oraz po ukonstytuowaniu się Zarządu i Komisji Rewizyjnej Władze jednostki przedstawiają się następująco:

Zarząd OSP w Słubicach kadencji 2021-2026:

Marek Tarka – Prezes
Andrzej Markiewicz – Wiceprezes
Krzysztof Dobaczewski – Naczelnik
Piotr Kaczmarek – Zastępca Naczelnika
Marek Bogiel – Skarbnik
Michał Dylicki – Sekretarz
Marzena Witczeska – Gospodarz
Krzysztof Dylicki – Kronikarz
Rafał Bogiel – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna OSP w Słubicach kadencji 2021-2026:

Sylwester Serwach – Przewodniczący
Przemysław Adamowicz – Wiceprzewodniczący
Sławomir Ambroziak – Sekretarz
Podczas zebrania wybrani zostali również delegaci na Zjazd Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach oraz przedstawiciele do Zarządu. Zgodnie z decyzją Walnego Zebrania delegatami na zjazd wybrani zostali:

Marek Tarka
Andrzej Markiewicz
Krzysztof Dobaczewski
Piotr Kaczmarek
Marek Bogiel
Michał Dylicki
Krzysztof Dylicki
Przemysław Adamowicz
Sylwester Serwach
Andrzej Dobaczewski
natomiast przedstawicielami do Zarządu Oddziału Gminnego:

Marek Tarka
Andrzej Markiewicz
Krzysztof Dobaczewski
Krzysztof Dylicki

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/czlonkowie-osp-w-slubicach-wybrali-nowe-wladze/

8 czerwca 2021 12:05
Udostępnij na Facebooku