OSP Jankowice Ochotnicza Straż Pożarna Jankowice

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

 

                                                       Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                  Dostawy

          ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ
                                                                STRAŻY POŻARNEJ W JANKOWICACH

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W JANKOWICACH
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 356270577
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Wadowicka 33
1.5.2.) Miejscowość: Jankowice
1.5.3.) Kod pocztowy: 32-551
1.5.4.) Województwo: małopolskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski
1.5.7.) Numer telefonu: 606825314
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: [email protected]
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: jankowice.osp.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiającystowarzyszenie
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalnośćstowarzyszenie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANKOWICACH
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1ab54128-c48a-11ec-aa46-6a814e8de928
2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00133547/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-25 13:47
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00133160/01/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 ZAKUP ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO NA PODWOZIU Z NAPĘDEM 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W JANKOWICACH
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2022-04-25 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00133547/01 z dnia 2022-04-25

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków UniiEuropejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://miniportal.uzp.gov.pl/
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ , www.babice.pl , https://jankowice.osp.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP
ma dostęp do formularzy: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" oraz do ,,Formularza do komunikacji".
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i
oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz
Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Maksymalny rozmiar plików przesyłanych
za pośrednictwem dedykowanych formularzy: ,,Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku" i ,,Formularza do
komunikacji" wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub
elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP.
Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz ID postępowania jako załącznik do niniejszej SWZ. Dane postępowanie można
wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję ,,Dla Wykonawców" lub ze strony
głównej z zakładki Postępowania. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p., podmiotowe środki dowodowe,
pełnomocnictwa, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby sporządza się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych
formatach danych, w szczególności w formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w
Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest w zakresie
proceduralnym: Pan Andrzej Gołas, email: [email protected] w zakresie merytorycznym: Pan Przemysław Augustynek, email:
[email protected] W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem
przedmiotowego postępowania, numerem ogłoszenia BZP lub ID postępowania. Dokumenty elektroniczne: 1) składane są za
pośrednictwem ,,Formularza do komunikacji" jako załączniki; 2) Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów
elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany adres email: [email protected] Sposób sporządzenia
dokumentów elektronicznych musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30
grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów
elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U.
2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych
środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz.
2415). Formaty przekazywanych przez Wykonawcę plików, muszą być zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12
kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 tj. z dnia 05.12.2017 r.).
Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna została zawarta w Roz. II. SWZ - OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH
3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Klauzula informacyjna została zawarta w Roz. II. SWZ - OCHRONA DANYCH
OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

2022-04-25 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00133547/01 z dnia 2022-04-25

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/2022/OSPJankowice
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa: fabrycznie nowego średniego samochodu, ratowniczo – gaśniczego na podwoziu
z napędem 4x4 dla OSP Jankowice.
Podstawowe dane pojazdu:
1) Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami,
zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 16 000 kg.
2) Silnik wysokoprężny, o zapłonie samoczynnym spełniający normę czystości spalin Euro 6. Minimalna moc silnika 220 kW
(299 KM).
3) Podwozie wyposażone w manualną skrzynię biegów z fabrycznym napędem 4x4.
4) Podwozie pojazdu fabrycznie nowe, nie starsze niż z 2022 r, zabudowa pojazdu fabrycznie nowa, nie starsza niż z 2022 r.
5) Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika.
6) Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały
kompozytowe.
7) Pojazd wyposażony w pneumatycznie podnoszony maszt oświetleniowy LED, wysuwany automatycznie, zasilany z
instalacji podwoziowej.
8) Pojazd wyposażony w elektryczną wyciągarkę linową zainstalowaną w przedniej części pojazdu.
9) Pojazd musi być wyposażony w zbiornik wody o pojemności min 3500l, zbiornik środka pianotwórczego o pojemności
min. 10% pojemności zbiornika wodnego.
10) Gwarancja na pojazd (obejmująca swoim zakresem zarówno podwozie, silnik, podzespoły mechaniczne / elektryczne /
elektroniczne) – min. 36 miesięcy. Gwarancja na zabudowę pożarniczą - min. 24 miesięcy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wskazano w „Minimalnych wymaganiach dla średniego samochodu
ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4 (zabudowa kontenerowa)" stanowiących Załącznik Nr 3 do SWZ.
4.2.6.) Główny kod CPV: 34144210-3 - Wozy strażackie
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
oceny ofert:
1) Cena (C) – waga kryterium 60 %;
2) Dodatkowa gwarancja na podwozie samochodu – waga kryterium 20 %;
3) Dodatkowa gwarancja na zabudowę pożarniczą – waga kryterium 20 %;
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 60
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na podwozie samochodu
4.3.6.) Waga: 20

2022-04-25 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00133547/01 z dnia 2022-04-25

Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji na zabudowę pożarniczą
4.3.6.) Waga: 20
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w
Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do
warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.
4. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli
posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub
zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności na Formularzu Ofertowym – zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do SWZ.
Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:
1) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ– zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SWZ.
2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).
3) „Opis oferowanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu z napędem 4x4" o treści zgodnej ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do Umowy.
2. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji
Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest
umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru
Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, innego właściwego dokumentu. Wykonawca nie
jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą
bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00133547/01 z dnia 2022-04-25
2022-04-25 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz
spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które
roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
Zakres i warunki zmian zawartej umowy oraz pozostałe kwestie związane z umową zostały określone w projektowanych
postanowieniach umowy - Załączniki Nr 4 do SWZ.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2022-05-04 12:00
8.2.) Miejsce składania ofert: https://miniportal.uzp.gov.pl/
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-05-04 13:00
8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-06-03

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE
pozostałe zapisy w SWZ

2022-04-25 Biuletyn Zamówień Publicznych
Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00133547/01 z dnia 2022-04-25

UWAGA!!
WSZELKIE PLIKI POTRZEBNE DO POBRANIA DLA POWYŻSZEGO ZAMÓWIENIA DOSTĘNE SĄ NA STRONACH

https://bip.malopolska.pl/ugbabice,a,2094821,zakup-sredniego-samochodu-ratowniczo-gasniczego-na-podwoziu-z-napedem-4x4-dla-ochotniczej-strazy-poz.html

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/7b9fa710-ed38-40eb-aa68-e74dad8cc01d

 

25 kwietnia 2022 15:29
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: ogłoszenie, Zamówienie, dostawa,