OSP Krzywice Ochotnicza Straż Pożarna Krzywice

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OSP KRZYWICE

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU OSP KRZYWICE

W związku z informacjami dotyczącymi próby przejęcia przez Miasto Chełm terenów Gminy Chełm chcemy przekazać nasze stanowisko. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywicach, została założona w 1956 roku, w miejscowości Krzywice - Gmina Chełm z inicjatywy mieszkańców wsi Krzywice, Krzywice-Kolonia oraz Krzywiczki. Nasze stowarzyszenie jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Głównymi celami naszego stowarzyszenia jest prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, informowania ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, rozwijania wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej, wykonywania innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej, działania na rzecz ochrony środowiska, udział w działaniach związanych z obrona cywilną oraz ratownictwem i ochroną ludności.


Zgodnie z zapisem art. 32 ust. 2-3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowiące, iż koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP, bezpłatnego umundurowania członków OSP, ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków ochotniczej straży pożarnej i młodzieżowej drużyny pożarniczej, koszty okresowych badań lekarskich, o których mowa w art. 28 ust. 6 ponosi gmina. W związku z powyższym Gmina Chełm ponosi większość kosztów związanych z naszym funkcjonowaniem, oczywiście nie ogranicza się to wyłącznie do zapisów w/w ustawy ale także do partycypowania w większości kosztów remontów, zakupów oraz inwestycji w naszej jednostce jednocześnie nadmieniamy że w granicach Gminy Chełm funkcjonuje 8 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych wobec których Gmina Chełm ma takie same obowiązki.

W związku z powyższym mamy świadomość, że w przypadku realizacji planów Prezydenta Miasta Chełm które będą skutkowały drastycznym zmniejszeniem dochodów Gminy Chełm co na pewno negatywnie wpłynie na funkcjonowanie naszej oraz pozostałych jednostek ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących w Gminie Chełm.


Wszyscy członkowie naszej jednostki są wysoce zbulwersowani planami Prezydenta Miasta Chełm, działania te odbieramy jako atak na suwerenność i integralność naszej gminy oraz przysłowiowy „skok na kasę" który negatywnie odbije się na wszystkie pozostałe sołectwa których Prezydent Miasta Chełm niema w planie przyłączyć do Miasta Chełm.


Podsumowując, wyrażamy pełne poparcie dla działań władz Gminy Chełm ale jednocześnie zgłaszamy STANOWCZY SPRZECIW do wniosku o zmianę granic administracyjnych Miasta Chełm.

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzywicach

3 października 2021 12:16
Udostępnij na Facebooku