OSP Białe Piątkowo Ochotnicza Straż Pożarna Białe Piątkowo

Podsumowanie działalności za rok 2018 - zebranie sprawozdawcze i spotkanie noworoczne

W niedzielę 20 stycznia 2019 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP za rok 2018. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni goście: Przewodniczący RM w Miłosławiu Dawid Strzelczyk, Komendant Gminny Patryk Purgał oraz redaktor Łukasz Różański. Podczas zebrania przedstawiono sprawozdawczość z działalności jednostki w 2018 roku.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI:

Na dzień zebrania jednostka liczy 59 druhów, w tym 4 honorowych oraz 7 wspierających. W minionym roku sprawozdawczym ubyło 3 druhów (1 śmierć, 2 wykreślenie, wystąpienie). W szeregach OSP działa 10 kobiet. W okresie sprawozdawczym jednostka wyjeżdżała 4 razy alarmowo: 2 razy pożar, 1 wypadek komunkacyjny oraz 1 plama oleju. W akcjach uczestniczyło łącznie 13 druhów.

Pozyskano także nowy sprzęt dla jednostki, za łączną wartość przeszło 11.000 zł. Pozyskany sprzęt w 2018 roku to:

- 3 komplety ubrań specjalnych SX3 Gold

- detektor prądu przemiennego

- boska dielektryczny

- maszt oświetleniowy

- agregat prądotwórczy

- zestaw klinów stabilizujących

- tłumnice

- noże ratownicze

- ekran projekcyjny

Pozyskany sprzęt w głównej mierze pochodził z dotacji, jakie udało się pozyskać jednostce. Do najważniejszych należąć: Fundusz Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywnia Problemów Alkoholowych oraz dotacja z Gminy Miłosław. W ramach innej działalności jednostka pozyskała środki w wyniku konkursu ofert na realizację: Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym, Manewrów Medycznych oraz warsztatów Letnie kino naukowe.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE:

W roku 2018 jendostka miała łączne dochody w kwocie 19 873,70 zł, z czego 860,00 zł to składki członkowskie, 2 575,00 zł to darowizny i zbiórki pieniężne, 12 325,70 zł dotacje pieniężne oraz 4 113,00 zł inne dochody. Wydatki natomiast stanowiły wartość 24 701,04 zł, z czego: 9 667,70 zł to zakup sprzętu i umundurowania, 50,00 zł składaka ZOSP, 14 688,24 zł to koszt mrez i uroczystości, 195,10 zł koszty administracyjne oraz 100,00 zł inne wydatki.

Po przedstawieniu sprawozdań z działalności, zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za rok 2018. Po zakończonym zebraniu odbyło się spotkanie noworoczne podczas którego druhowie miłos pędzili czas na wspólnych rozmowach przy obiedzie oraz kawie i ciastach upieczonych przez mieszkanki naszej miejscowości.

23 stycznia 2019 11:33
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, sprawozdawcze,