OSP Leśniów Wielki Ochotnicza Straż Pożarna Leśniów Wielki

Pożar traw i plama oleju

24 marca 2017 roku o godz. 19:12 MSK w Zielonej Górze zadysponowało nas do plamy substancji ropopochodnej w Leśniowie Wielkim. Po przyjeździe na miejsce i rozponaniu dowódca poprosił o zadysponowanie dodatkowych sił i środków. Plama oleju ciągneła się wzdłuż drogi powiatowej nr 279 na odcinku 1 km i przechodziła przez ruchliwe skrzyzowanie drogi krajowej nr 32. Na zneutralizowanie plamy zużyto około 100 kg sorbentu. O godzinie 20:52 zastęp powrócił do bazy. Był to wyjazd nr 5. 

26 marca o godzinie 13.20 zostaliśmy zadysponowanie do pożaru traw w Nietkowie. Na miejscu pracowały łącznie 3 jednostki OSP. Przyczyną pożaru było najprawdopodobniej podpalenie. Był to wyjazd nr 6.

 

 

Wypalanie traw narusza obowiązujący porządek prawny, a w szczególności: Art. 124 Ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z późn. zm.); "Zabrania się wypalania roślinności na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin". Art 131 "Kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów lub trzcin podlega karze aresztu lub grzywny". Art. 30 ust. 3 pkt 3.

Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 ze zmianami);"w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:
1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,
2. korzystania z otwartego płomienia,
3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.
Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 ze zmianami), za wykroczenia tego typu przewiduje karę aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może w wynosić od 20 do 5000zł. Art. 163. § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

 

Apelujemy o nie wypalanie traw!

26 marca 2017 18:03
Udostępnij na Facebooku