OSP Wierzbica Ochotnicza Straż Pożarna Wierzbica

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 - Zakazy i ograniczenia COVID-19 w odniesieniu do OSP i ZOSP RP

Komunikat ZOSP RP z dnia 30 listopada br. dotyczący Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020.

 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2091) w okresie od 28 listopada do 27 grudnia 2020 r. zakazuje się organizowania innych niż określone w ust. 1 (dotyczy zgromadzeń organizowanych na podstawie przepisów Prawo o zgromadzeniach) zgromadzeń, w tym imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych (§ 26 ust. 11 pkt 1). Należy przez to rozumieć spotkania i zebrania związane z bieżącą realizacją celów podmiotu. W przypadku OSP będą to zebrania członków OSP (ratowników) związane z działalnością ratowniczą, jak również posiedzenia zarządów OSP odbywane w tym samym celu. W przypadku ZOSP RP będą to np. zebrania pracowników związane z bieżącym wykonywaniem obowiązków pracowniczych.

Powyższego zakazu nie stosuje się w szczególności do (§ 26 ust. 12 pkt 1, 6, 7):
- szkoleń lub egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych,
- szkoleń, kursów, testów kwalifikacyjnych, egzaminów i ćwiczeń odbywających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej koniecznych do zapewnienia gotowości do wykonywania zadań ustawowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Straży Marszałkowskiej, Służby Więziennej oraz Inspekcji Transportu Drogowego,
- kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Posiedzenia władz stowarzyszeń (poza posiedzeniami zarządów) nie mogą być traktowane jako spotkania lub zebrania służbowe i zawodowe. Tym samym nie mogą odbywać się w formie spotkań fizycznych. Posiedzenia władz statutowych stowarzyszeń mogą odbywać się w sposób zdalny (przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) - art. 10 ust. 1a-1e ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Związek rekomenduje do przeprowadzenia zebrań z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej aplikację Google Meet. Na mocy porozumienia między Związkiem a Google aplikacja dla naszej organizacji i jej członków jest bezpłatna. Więcej informacji o sposobie jej użycia znajduje sie pod linkiem: http://www.zosprp.pl/?q=content/google-meet

Chcemy pomóc druhom w organizacji takich spotkań. W tym celu powołaliśmy koordynatorów wojewódzkich i przeszkoliliśmy ich w zakresie organizacji spotkań w zebrań w trybie zdalnym (obecnie szkolimy koordynatorów ze szczebla powiatu).

3 grudnia 2020 12:22
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zosp rp, Komunikat, rozporządzenie, osp wierzbca,