OSP Bielsko Ochotnicza Straż Pożarna Bielsko

Uroczyste przekazanie sprzętu jednostkom OSP Gminy Orchowo ze środków Funduszu Sprawiedliwości

Gmina Orchowo zakupiła nowoczesny sprzęt do ratowania mienia i życia ludzkiego dzięki pozyskanym środkom z Funduszu Sprawiedliwości, których dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Łączna wartość pozyskanego sprzętu to 15 757,58 zł. 

Dnia 19 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Orchowo miało miejsce uroczyste przekazanie powyższego sprzętu jednostkom OSP. Wójt Gminy Orchowo Pan Jacek Misztal przekazał sprzęt na ręce Prezesów i Naczelników. Na mocy podpisanych umów jednostka OSP Bielsko otrzymała najnowszej generacji Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED) marki Philips. Taki sam defibrylator trafił w ręce druhów OSP Słowikowo, natomiast jednostka OSP Orchowo została doposażona w pilarkę ratowniczą Stihl. Wkład własny Gminy w zakup sprzętu wyniósł tylko 157,58 zł

Zadanie było realizowane w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB) oraz w 1% ze środków budżetu gminy.

Fot. Piotr Bukowski

19 listopada 2018 15:50
Udostępnij na Facebooku