OSP Koziniec-Centrum Ochotnicza Straż Pożarna Koziniec-Centrum

Walne zebranie

                                                 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Koziniec – Centrum
                                                                                            informuje
                                                                                    wszystkich członków
                                   o Walnym Zebraniu, które odbędzie się 16.03.2019 roku o godz. 17.00
                                                                            w remizie strażackiej w Kozińcu.
                                                                                        Za zarząd OSP

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania.
2. Wybór przewodniczącego zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wniosków, statutowej.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Sprawozdanie z działalności
5. Sprawozdanie finansowe.
6. Sprawozdanie komisji rewizyjnej.
7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący.
8. Przedstawienie projektu zmian w statucie OSP
9. Dyskusja.
10. Absolutorium dla zarządu OSP za okres sprawozdawczy.
11. Zatwierdzenie zmian w Zarządzie OSP
12. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego.
13. Wolne wnioski.
14. Zatwierdzenie zmian w statucie OSP.
15. Podjęcie uchwał i przyjęcie wniosków do realizacji.
16. Zakończenie zebrania.

Propozycje zmian w Statucie OSP Koziniec-Centrum przedstawione do przegłosowania na Walnym Zebraniu Członków OSP Koziniec – Centrum w dniu 16.03.2019 r.
Zmiana 1: w § 14 ust. 2 pkt. b) otrzymuje brzmienie:
b) niewypełniania przez członka obowiązków zawartych w § 12 statutu przez okres 12 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia.
Zmiana 2: w § 14 ust. 3 wprowadza się pkt. c) o następującej treści:
c) w przypadkach szczególnych, zamiast wykluczenia zarząd OSP może odjąć uchwałę o zawieszeniu członka w jego prawach.
Zmiana 3: § 28 otrzymuje brzmienie:
1.Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP dwie z upoważnionych osób: prezes, wiceprezes, naczelnik, skarbnik.
2. Osoby wymienione w ust. 1 nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do stopnia II lub podległości z tytułu zatrudnienia.
Zmiana 4: w § 32 ust. 4 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
1) być członkami zarządu, pozostawać z członkami tego zarządu w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do stopnia II lub podległości z tytułu zatrudnienia,

 

8 marca 2019 17:06
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zebranie, walne,