OSP Kamienica Polska Ochotnicza Straż Pożarna Kamienica Polska

WYKAZ STRAŻY OCHOTNICZYCH Z 1922 ROKU. O straży w Kamienicy Polskiej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych okólnikiem z dnia 18 listopada 1919 r. zwróciło się do starostów w sprawie zatwierdzenia Towarzystw Straży Ochotniczych Ogniowych. Okólnik podpisał w zastępstwie ministra Józef Bek.
Ogniwa ochotniczych straży pożarnych były dla odrodzonego państwa istotnym czynnikiem stabilizacji, ważnym elementem funkcjonowania lokalnych społeczności i - co ważne - zapleczem działalności administracyjnej.
Centralą łączącą ochotnicze straże pożarne był Związek Floriański, którego status zatwierdzono 10 maja 1919 roku.
Starosta częstochowski pismem z 22 stycznia 1922 r. zwrócił się do wójtów gmin z poleceniem sporządzenia wykazu działających na terenie gmin ogniw straży wraz z informacjami o składzie osobowym. W zespole akt Starostwa Powiatowego w Częstochowie (Archiwum Państwowe w Częstochowie sygn. 29) znajdują się nadesłane do starostwa wykazy. Pośród nich ( str.
63) odnajdujemy Kamienicę Polską.
W wykazie założycieli straży wymienieni są: "ks. Z. Sędzimir, Br. Bielobradek, W. Walenta, Fer. Hartman, J. Góral, J. Świerczyński. Wł. Polaczek, Al. Szmidla., Józ. Fazan, Woj. Bielobradek."
Straż w Kamienicy Polskiej w 1922 r. liczyła 64 członków. W skład zarządu wchodzili:
Walery Cianciara Antoni Solecki Antoni Klar Ksawery Czerny Antoni Dobosz ks. Z. Sędzimir dr K. Giedryk Artur Rychter Bron. Bielobradek Komisja Rewizyjna:
Al. Szmida, Antoni Gruca, Fr. Szejn.
Straż została założona w 1910 r. Dokumenty założycielskie nie zachowały się. Pismo datowane na 29 stycznia 1922 roku podpisał wójt gminy Kamienica Polska - Antoni Klar.
W 1923 r. odbył się objazd działających na terenie powiatu częstochowskiego straży ogniowych. Z zachowanego dokumentu wynika, iż rozpoczął się on 15 sierpnia od Mstowa. Kamienica Polska była 12 z kolei strażą na trasie objazdu po Żurawiu, Zarębicach, Staropolu, Janowie, Błesznie, Rakowie, Wrzosowej, Korwinowie i Poczesnej.
Przeglądającemu wyżej wspomniane dokumenty Starostwa Powiatowego w Częstochowie dotyczące organizowania się placówek ochotniczych straży ogniowych nasuwa się refleksja, iż najstarsze w rejonie częstochowskim organizacje strażackie zawiązane pod okupacjąrosyjską czy niemiecką (wl. 1914-1918) były jednocześnie namiastką polskich władz na najniższym szczeblu, szkołą społecznego współdziałania, nie tylko zaś prze- jawem ambicji poszczególnych jednostek. Nieprzypadkowo wśród inicjatorów powoływania straży ogniowych spotykamy tak wielu księży (m.in. w Truskolasach, Wąsoszu, Miedźnie, Białej Górnej, Przyrowie, Starokrzepicach, Janowie, Mstowie,
Poczesnej - tu ks. Jan Knorr). Poza czuwaniem nad niebezpieczeństwem, ratowaniem ludzi i dobytku w czasie klęsk żywiołowych straż w ówczesnej sytuacji politycznej była ważnym ogniwem działalności oświatowej i niepodległościowej. Władze odrodzonego w 1918 r. po ponad stuletniej niewoli państwa doceniły te działania i podjęły rychło środki zapewniające utrzymanie i rozwój placówek straży ogniowej w terenie.
Wśród istniejących przed 1918 r. ochotniczych straży znalazła się także Kamienica Polska (posiadała już wtedy własną orkiestrę). Wśród założycieli i członków zarządu i komisji rewizyjnej spotykamy światłych mieszkańców miejscowości z ks. Zygmuntem Sędzimirem, dr Kazimierzem Giedrykiem i Bronisławem Bielobradkiem na czele.
1 czerwca 1924 r. w Częstochowie odbyły się zawody strażackie. Pośród 27 startujących jednostek najlepszą okazała się Kamienica Polska zdobywając nagrodę. Opracował p. Andrzej Kuśnierczyk. Kwartalnik ,,Korzenie" , nr26, 3/1996r

2 listopada 2017 21:49
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: historia, OSP,