OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Wymagania ustawowe, dla ubiegających się o świadczenie ratownicze

Druhny i druhowie, którzy w przeszłości czynnie uczestniczyli w działaniach ratowniczo gaśniczych w swoich jednostkach mogą ubiegać się o przyznanie dodatku do emerytury. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych daje możliwość uzyskania specjalnego świadczenia w formie dodatku do emerytury w wysokości 200 zł.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o to świadczenie muszą spełnić kilka ustawowych warunków:
- osiągnąć wiek emerytalny (mężczyźni 65 lat, kobiety 60 lat),
- udokumentować bezpośredni udział w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w roku przez okres 25 lat w przypadku mężczyzn i 20 lat w przypadku kobiet,
- złożyć kompletny wniosek o przyznanie świadczenia do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

Poprzez udokumentowanie udziału w przynajmniej jednych działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych rozumie się ewidencję prowadzoną przez właściwą Komendę Powiatową/Miejską PSP.
W przypadku, gdy ewidencja udziału strażaków OSP w działaniach ratowniczych nie obejmuje wskazanego przez wnioskodawcę okresu jest on zobowiązany uzyskać potwierdzenie w formie oświadczeń trzech świadków. Wymaga się, aby jeden ze świadków był osobą zaufania publicznego w okresie przez siebie poświadczanym (np. wójt, burmistrz, urzędnik gminy, sołtys, radny, komendant gminny...). Składając wniosek o przyznanie świadczenia należy zadbać o jego właściwe przygotowanie i rzetelność zebranych oświadczeń świadków.

Wniosek wraz z oświadczeniami świadków w pierwszej kolejności należy przedłożyć w Urzędzie Gminy Widuchowa celem weryfikacji przez Wójta Gminy. Po pozytywnym zweryfikowaniu wniosku przez wójta wnioskodawca składa zebrane dokumenty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, ul.Łużycka 1

Komendant Powiatowy PSP po ponownym sprawdzeniu złożonego wraz z załącznikami wniosku wydaje decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia.
Od decyzji przysługuje odwołanie w trybie przewidzianym przez kodeks postępowania administracyjnego.

WZORY DOKUMENTÓW MOŻNA POBRAĆ Z PONIŻEJ PODANYCH LOKALIZACJI

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego
https://www.gov.pl/attachment/925830a9-81fc-4bd4-961b-3d6158909f26

Wzór oświadczenia świadka
https://www.gov.pl/attachment/d7129659-62bd-4c85-bb67-819316edcce6

20 kwietnia 2022 21:37
Udostępnij na Facebooku