OSP Rytel Ochotnicza Straż Pożarna Rytel

Zakup sprzętu dla OSP Rytel z dofinansowania z NFOŚ i GW oraz WFOŚ i GW w Gdańsku

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA
I .Tytuł zadania :
Zadanie jest dofinansowywane ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku w ramach programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Cześć 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych".
II . Syntetyczny opis zadania:
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rytlu została włączona w struktury Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego Decyzją Nr XI/17/KSRG z dnia 21 czerwiec 1999 roku. Na wyposażeniu jednostki znajduje się średni samochód ratowniczo – gaśniczy, samochód średni ratownictwa drogowego, samochód lekki rozpoznania ratowniczego oraz łódź z silnikiem zaburtowym na przyczepie. Poza wymienionymi pojazdami jednostka posiada wiele innego sprzętu w postaci pomp, agregatów oraz sprzętu do ratownictwa wodnego. Pragnę podkreślić, iż teren działania jednostki OSP Rytel obejmuje m.in. kompleksy leśne wchodzące w skład Borów Tucholskich, liczne zakłady stolarskie występujące na terenie gminy,
a przede wszystkim drogę krajową numer 22 będącą częścią trasy Berlin – Kaliningrad o dużym natężeniu ruchu, na której dochodzi do groźnych wypadków komunikacyjnych.
Budynek remizy OSP Rytel został oddany do użytku w 1993 roku. Posiada dwa boksy garażowe wraz z instalacją wyciągu spalin, zainstalowany jest również system selektywnego powiadamiania strażaków. Od roku 2014 do 2016 prowadziliśmy rozbudowę obiektu budynku remizy. Strażacy
z OSP w Rytlu co roku zrzekają się przysługującego im prawa do diet za udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych przeznaczając zaoszczędzone w ten sposób środki na zakup sprzętu przeciwpożarowego.
Jednostka OSP Rytel mieści się na terenie powiatu chojnickiego w gminie Czersk i zarówno największego sołectwa w tym powiecie. W miejscowości Rytel jest około 2114 mieszkańców całe sołectwo liczy 2701 mieszkańców, a w sezonie wiosenno letnim przekracza ponad 3000 mieszkańców a w całej gminie Czersk mamy 21 641 tysięcy mieszkańców. Mając na uwadze zapewnienie ciągłej gotowości bojowej jednostki, a co się z tym wiąże bezpieczeństwo ludności i mienia, istnieje pilna potrzeba pozyskania samochodu ratowniczo -gaśniczego, który pozwoli nam szybciej i skuteczniej reagować w stanach zagrożeń.
III . Opis osiągniętego efekty rzeczowego i ekologicznego:
Efekt rzeczowy : zakupiony został fabrycznie nowy sprzęt pompa do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych oraz wąż tłoczny, nowy sprzęt dotarł do jednostki OSP Rytel w dniu 19.11.2020 r.
Efekt ekologiczny : 21 641 mieszkańców gminy Czersk zostało objętych ochroną inną niż przeciwpowodziowa. Sprzęt został wprowadzony do podziału bojowego jednostki. Osiągnięcie efektu rzeczowego i ekologicznego wpłynęło na poprawę gotowości operacyjnej jednostki poprzez uzyskanie niezawodności sprzętu, a co się z tym wiąże szybszą lokalizację zdarzeń. Wpływa to na stan środowiska ograniczając emisję szkodliwych substancji. Szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań ratowniczych zdecydowanie ograniczy ewentualne skutki zdarzeń powodujących zagrożenia dla środowiska.
IV . Informacja o warunkach uzyskania dofinansowania z WFOŚiGW:
Zakup sprzętu ratowniczego pompa do wody zanieczyszczonej z kompletem węży ssawnych oraz węża tłocznego został współfinansowany ze środków Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". „FLOREK – wsparcie dla OSP" (edycja 2020)
W ramach zawartej w dniu 12.11.2020 r. umowy dotacji nr WFOŚiGW/D/297A/5255/2020/FLOREK pomiędzy OSP Rytel, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, została udzielona dotacja w kwocie: 12 500,00 złotych: w tym ze środków własnych Dotowanego 271,14 złotych.
Całkowity koszt zadania : 12 771,14 złotych.

Źródła dostępu:
Strona internetowa https://wfos.gdansk.pl
Facebook -OSP KSRG RYTEL.
Strona internetowa – https://rytelosp24.pl.tl
Strona internetowa – https://rytel.osp.pl

28 grudnia 2020 10:57
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: wfoś, GW, w, i, GDAŃSKU,