OSP MAĆKOWICE Ochotnicza Straż Pożarna MAĆKOWICE

ZAPYTANIE OFERTOWE

                                                                                                                           Maćkowice dnia 07.08.2020 r.

                                                             ZAPYTANIE OFERTOWE


I. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Maćkowicach, Maćkowice 58, 37-713 Maćkowice,
NIP: 7952069971 REGON: 650934334
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą kwoty 30 000 EURO, w postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) - podstawa prawna art. 4 pkt. 8 ustawy. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego.

III. Opis przedmiotu zamówienia:
Ochotnicza Straż Pożarna w Maćkowicach zwraca się z uprzejma prośbą o przedstawienie elektronicznej oferty cenowej.
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa sprzętu: ratowniczego w ramach zadania p.n.: „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Maćkowice celem zwiększenia potencjału technicznego"


• Aparat powietrzny Fenzy Aeris Phase II: kpl. 2
• Radiotelefon HYTER PD 785: szt. 2
• Sygnalizator bezruchu motion SCOUT K-T: szt. 2
• Sito kominowe: szt. 1

 

2. Wszystkie materiały powinny być fabrycznie nowe tzn. żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej otwarta,
3. Dostawa musi obejmować fabrycznie nowe produkty, oryginalnie zapakowane oraz wykonane zgodnie z obowiązującymi normami, jakości i bezpieczeństwa,
4. Produkty powinny być objęte gwarancją nie krótszą niż gwarancja producenta,
5. Wykonawca zapewnia dostawę przedmiotu zamówienia, która należy uwzględnić w cenie,
6. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Maćkowicach, Maćkowice 58, 37-713 Maćkowice,
7. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy.
8. Osobą do kontaktu w sprawach dot. niniejszego zamówienia jest Damian Piejko tel. 511 310 141

IV Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać na adres mailowy: [email protected] do dnia: 17.08.2020 r.

V Opis sposobu obliczania ceny i kryterium oceny ofert.
1. Cena oferty winna obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku, wyrażonej cyfrowo i słownie w PLN.
3. Prawidłowe ustalenie podatku VAT obowiązującego w dniu złożenia oferty należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.
4. W przypadku, gdy ofertę składa osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej do oferty załącza oświadczenie dla potrzeb ubezpieczeń społecznych wg. załącznika do formularza oferty.
5. W przypadku, gdy oferent jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej
w ofercie podaje cenę netto. Do zaproponowanej ceny netto, doliczy koszty z tytułu obowiązujących ubezpieczeń społecznych i podatków - obliczoną w ten sposób kwotę należy podać, jako cena oferty brutto. Cena netto podana w ofercie, stanowić będzie wynagrodzenie wypłacone wykonawcy z tytułu umowy zlecenia.
6. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający przyjął następujące kryteria przypisując im odpowiednio wagi procentowe:
Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w skali od 0 do 100 pkt. w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:
Cena– 100%. Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej. Ocena ofert dokonywana - według następującego wzoru:

 

najniższa cena brutto
C = -------------------------------------------- x 100 x 100%
cena oferty badanej brutto

 

7 sierpnia 2020 09:16
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: przetarg,