OSP Siedliska Ochotnicza Straż Pożarna Siedliska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Tuchów, dnia 8 października 2018 roku

Zamawiający: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIEDLISKACH, 33-172 Siedliska 232A

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przekazuje informacje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siedliskach", wybrana została oferta złożona przez:

STOLARCZYK MIROSŁAW
TECHNOLOGIA POŻARNICZA
ul. Ściegiennego 268A
25-116 Kielce

Oferta ta spełnia wszystkie wymogi stawiane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ oraz uzyskała maksymalną ilość punktów w kryteriach oceny ofert określonych w pkt XIV SIWZ.

Informacje dotyczące nazw i adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom:

  • Nr oferty: 1
  • Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: STOLARCZYK MIROSŁAW TECHNOLOGIA POŻARNICZA, ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce
  • Punkty w kryterium „cena": 60
  • Punkty w kryterium „okres gwarancji na zabudowę pożarniczą": 0
  • Punktacja łączna: 60

 

PREZES

OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ

W SIELDISKACH

Krzysztof Siwak

8 października 2018 17:38
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: | Tagi: zawiadomienie, oferty, najkorzystniejsza,