OSP Słubice Ochotnicza Straż Pożarna Słubice

Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku

W minioną sobotę, 22-go stycznia, w Ośrodku Szkoleniowo – Wypoczynkowym Mazowsze w Soczewce odbył się V Zjazd Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Płocku.

Zjazd rozpoczął się wprowadzeniem sztandaru i uroczystym odtworzeniem Hymnu Związku OSP RP. W zjeździe uczestniczyli druhowie OSP (delegaci na Zjazd Powiatowy) oraz zaproszeni goście: przedstawiciele Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP województwa mazowieckiego, samorządowcy, kierownictwo Komendy Miejskiej PSP w Płocku, weterani i osoby wspierające działalność ZOSP RP. Zjazd był doskonałą okazją do podsumowania działalności zarządu za okres 2016-2020. Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Słubicach reprezentowali, wybrani na Zjeździe Oddziału: Krzysztof Dylicki, Marek Tarka, Wiesław Cichosz i Michał Dylicki.

Zgromadzonych delegatów oraz gości przywitał ustępujący Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku dh Hilary Januszczyk i poprosił o uczczenie chwilą ciszy zmarłych druhów w okresie kadencji. Przewodniczącym Zjazdu został jednogłośnie wybrany druh Lech Dąbrowski. W prezydium zjazdu zasiedli również m.in. Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Sylwester Ziemkiewicz – Starosta Płocki, Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki i bryg. Jacek Starczewski p.o. Komendanta Miejskiego PSP w Płocku.

W sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej padł wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu zarządowi, które to absolutorium zostało udzielone jednogłośnie w dalszej części obrad. Na Zjeździe wręczono również medale i odznaczenia. Wśród wyróżnionych byli też druhowie z naszej jednostki: Marek Tarka został odznaczony najwyższym odznaczeniem Związku OSP RP „Złotym Znakiem Związku OSP RP" oraz Krzysztof Dylicki za wybitne osiągnięcia w obszarze działalności samorządowej odznaczony medalem „Zasłużony Dla Powiatu Płockiego".

Zjazd przyjął skład Zarządu Oddziału Powiatowego, w którym znaleźli się również przedstawiciele ZOG ZOSP RP w Słubicach: Marek Tarka z OSP w Słubicach i Dariusz Woliński z OSP w Juliszewie. Skład Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Płocku na kadencję 2021-2025 ukonstytuował się następująco:

Hilary Januszczyk – Prezes
Lech Dąbrowski – Wiceprezes
Marek Ciećwierz – Wiceprezes
Tadeusz Łuniewski – Wiceprezes
Stanisław Wiśniewski – Sekretarz
Kazimierz Kowalski – Skarbnik
Iwona Sierocka – Członek Prezydium
Krzysztof Rygier – Członek Prezydium
Andrzej Tomaszewski – Członek Prezydium
Michał Stefaniak – Członek Prezydium
Bogdan Stemplewski – Członek Prezydium
Gabriel Graczyk – Członek Prezydium
Delegatami na Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP wybrani zostali:

Adam Struzik
Hilary Januszczyk
Marek Ciećwierz
Lech Dąbrowski
Tadeusz Łuniewski
Iwona Sierocka
W panelu poświęconym dyskusji głos zabierali m.in. Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Przewodniczący Rady Powiatu Lech Dąbrowski, Starosta Płocki Sylwester Ziemkiewicz, komendant Miejski PSP bryg. Jacek Starczewski. Obradom Zjazdu towarzyszyła wystawa historyczna dotycząca ochotniczego strażactwa.

W imieniu nowo wybranego Zarządu – Prezes Hilary Januszczyk podziękował za zaufanie i wybór oraz zobowiązał się do kontynuacji działań służących poprawie bezpieczeństwa na terenie powiatu i współpracy ze wszystkimi jednostkami OSP, Zarządami oddziałów Gminnych Związku OSP RP . Szczególnie podziękował strażakom ochotnikom oraz pracownikom Komendy Powiatowej PSP w Płocku za zaangażowanie i codzienną gotowość do niesienia pomocy wszystkim potrzebującym oraz pomoc przy organizacji uroczystości, pikników i zawodów pożarniczych, obozów szkoleniowo-wypoczynkowych dla członków MDP.

Więcej na: https://www.ospslubice.pl/zjazd-oddzialu-powiatowego-zosp-rp-w-plocku/

25 stycznia 2022 19:54
Udostępnij na Facebooku