OSP Ochotnicza Straż Pożarna

Zmiany w CNBOP przegłosowane! Badania techniczne używanych wozów będą dużo tańsze.

Na tę zmianę strażacy ochotnicy czekali od dawna! Dotychczasowe świadectwo dopuszczenia CNBOP zostanie zastąpione opinią techniczą, za którą opłata ma wynosić maksymalnie dwukrotność kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale - czylina dzień dzisiejszy 10 662 zł.

Zmiany przegłosowano dziś w Sejmie "ustawą o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej".

Ustawa nowelizuje kilka innych ustaw, m.in. ustawę o ochronie przeciwpożarowej z 1991 roku.

- Projekt wprowadza rozwiązania dotyczące procedury wprowadzania do użytkowania pojazdów pożarniczych sprowadzanych z zagranicy. Pojazdy używane, sprowadzane z zagranicy, nie będą poddane obowiązkowi uzyskania świadectwa dopuszczenia, lecz opinii technicznej, jako mniej sformalizowanej procedurze potwierdzenia spełnienia przez pojazd wymagań dla pojazdów używanych do celów specjalnych, a konkretnie do celów ochrony przeciwpożarowej. Projektowana zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zgłaszanym przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz jednostek ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ochotniczych straży pożarnych - czytamy w uzasadnieniu ustawy.

W ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961) wprowadzone zostanie kilka nowych punktów. Oto najważniejsze z nich:

  • Do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej mogą być wprowadzone używane pojazdy pożarnicze nie starsze niż 30 lat i używane przez co najmniej 5 lat na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo w Republice Turcji oraz w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) będących stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, licząc od daty pierwszej rejestracji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, służące zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia albo wykorzystywane do prowadzenia działań ratowniczych, jeżeli spełniają wymagania techniczno-użytkowe potwierdzone uzyskaniem pozytywnej opinii technicznej, wydawanej przez instytuty badawcze Państwowej Straży Pożarnej, zwanej dalej „opinią". Opinia wydawana jest bezterminowo i jednostkowo dla każdego z pojazdów, w ramach indywidualnego postępowania.
  • W przypadku gdy w pojazdach, zostaną dokonane zmiany konstrukcyjne, materiałowe lub technologiczne mogące mieć wpływ na właściwości użytkowe pojazdów albo rozszerzenie lub zmianę zakresu ich zastosowania, przed dalszym użytkowaniem pojazdów w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, nabywca, właściciel lub użytkownik informuje o tym instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej, który wydał opinię. Instytut badawczy, po przeprowadzeniu kontroli wpływu wprowadzonych zmian na spełnienie wymagań techniczno użytkowych, może utrzymać w mocy wydaną opinię, zmienić opinię lub cofnąć wydaną opinię.
  • Opłaty za przeprowadzenie badania i wydani opinii pobiera instytut badawczy Państwowej Straży Pożarnej, który wydał opinię lub przeprowadził kontrolę. Wysokość opłaty nie może przekraczać dwukrotności kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o waloryzacji oraz zasadach ustalania emerytur i rent.

 

(fot. Kancelaria Sejmu / Aleksander Zieliński)

24 lipca 2020 13:12
Udostępnij na Facebooku