REGULAMIN REALIZACJI ZAMÓWIEŃ W SERWISIE WWW.OSP.PL/LEGITYMACJE


 1. Podmiotem realizującym zamówienia, składane pod adresem internetowym www.osp.pl/legitymacje jest firma PROmotion Events sp. z o.o., z siedzibą w 45-839 w Opolu, przy ulicy Technologicznej 2, posługująca się numerem NIP: 7543161107, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000700588, zwanym w dalej, dla potrzeb niniejszego regulaminu: ZLECENIOBIORCĄ

 2. Dla potrzeb niniejszego regulaminu, każda osoba dokonująca zamówienia produktów ze sklepu dostępnego pod adresem internetowym: www.osp.pl/legitymacje, zwana jest dalej: ZLECENIOBIORCĄ

 3. Zleceniobiorca na podstawie złożonego zamówienia zobowiązuje się zrealizować wydruk legitymacji w liczbie sztuk określonej w zamówieniu, zgodnie z ogólną wizualizacją i ogólnym wzorem, dostępnym na stronie osp.pl/legitymacje.

 4. Zleceniodawca oświadcza, że jest osobą uprawnioną do zamówienia legitymacji na wskazane przez siebie w formularzach imiona, nazwiska i wskazaną jednostkę.

 5. Zamówienie jest realizowane na podstawie danych, wpisanych przez Zleceniodawcę i to na Zleceniodawcy ciąży odpowiedzialność za ich podanie oraz ich poprawność.
 6. Zleceniobiorca nie jest wystawcą legitymacji, a jedynie podmiotem, realizującym usługę udostępnienia projektu graficznego oraz drukującym legitymacje, na podstawie zlecenia złożonego przez Zleceniodawcę w imieniu wskazanej przez niego jednostki.
 7. Wystawcą zamówionych legitymacji jest jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej wskazana w zamówieniu.
 8. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za realizację zamówienia z błędnymi danymi, w postaci błędnie wpisanych w formularzu zamówienia danych, np. literówek etc.
 9. Zleceniodawca oświadcza, że otrzymał zgodę od każdej z osób, której dane (imię, nazwisko, zdjęcie) dodał w formularzu zamówienia i posiada zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych.
 10. Zdjęcia dodawane do zamówienia powinny mieć proporcje 3:4 i być w orientacji pionowej, tj. takich jak zwykle wykorzystywane są w takich dokumentach jak dowody osobiste, paszporty, prawa jazdy etc. W przypadku dodania zdjęć o innej orientacji lub proporcjach, zdjęcie zamieszone w legitymacji może zostać automatycznie przycięte i nie prezentować się dobrze.
 11. Zleceniobiorca nie bierze odpowiedzialności za zamówienia, w których Zleceniodawca złamie prawo, nie dopełniając stosownych formalności lub podając w zamówieniu nieprawdziwe informacje.
 12. W sytuacji, gdy Zleceniobiorca poweźmie informację o sytuacji, o której mowa w pkt. 11, może wstrzymać realizację zamówienia, a o sprawie powiadomić władze danej jednostki oraz organy ścigania takie, jak policja czy prokuratura. W takiej sytuacji Zleceniodawca za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub/i próbę fałszowania dokumentów może odpowiadać karnie, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 13. Osobami uprawnionymi do złożenia zamówienia na legitymacje dla danej jednostki, są osoby wskazane do jej reprezentowania w statucie tejże jednostki, tj. zazwyczaj członkowie zarządu jednostki. Zamówienie może zlecić także osoba, która została do takiego zamówienia upoważniona przez członków zarządu jednostki.
 14. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z uiszczeniem, z góry, płatności w kwocie równej 100% wartości zamówienia.
 15. Opłata za zamowienie następuje w trakcie jego składania, za pośrednictwem systemu tzw. szybkich transakcji bankowych.
 16. Płatność za zamówienie jest realizowana za pośrednictwem firmy PayU S.A. z siedzibą 60-166 w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, NIP: 779-23-08-495
 17. Zamówienie zostanie wysłane na adres pocztowy jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, wskazanej z nazwy w legitymacjach.
 18. Minimalna liczba legitymacji realizowanych w ramach jednego zamówienia to dziesięć sztuk.
 19. Wysyłka zamówienia realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej w postaci przesyłki kurierskiej, zgodnie z cennikiem znajdującym się w opisie poszczególnych projektów na stronie osp.pl/legitymacje.
 20. Jeśli zleceniodawca życzy sobie wystawienia faktury za złożone zamówienie, powinien w formularzu zamówienia, podczas jego składania wpisać dane, na jakie faktura ma zostać wystawiona.
 21. Zleceniodawca może wybrać jeden z kilku możliwych terminów ważności zamawianych legitymacji – taki sam dla wszystkich legitymacji z jednego zamówienia.
 22. Ważność legitymacji może być później wydłużona przez władze jednostki, w postaci np. dodatkowo naklejanych hologramów z nową datą ważności.
 23. Zamówienia realizowane są w okresie nie dłuższym niż 14 dni.
 24. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo odstąpienie od realizacji zamówienia w przypadku nastąpienia sytuacji losowych, awarii sprzętu służącego do produkcji legitymacji lub w sytuacji, gdy uzna, że podawane w zamówieniu dane nie są prawdziwe lub w ramach realizacji zamówienia może dojść do nadużycia. W takiej sytuacji, Zleceniobiorca zwróci Zleceniodawcy równowartość kosztów zamówienia, w przeciągu 7 dni.
 25. Zaakceptowanie przez Zleceniodawcę, we wskazanym w zamówieniu miejscu, w sposób cyfrowy za pomocą funkcji “zaznacz” przy klauzuli: “NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z REGULAMINEM REALIZACJI ZAMÓWIENIA, JESTEM OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ DO ZAMÓWIENIA LEGITYMACJI DLA STRAŻAKÓW WSKAZANEJ W ZAMÓWIENIU JEDNOSTKI, A WSZELKIE WPISANE PRZEZE MNIE DANE I OŚWIADCZENIA SĄ PRAWIDŁOWE I POLEGAJĄ NA PRAWDZIE.” jest równoznaczne ze złożeniem w tym miejscu podpisu.
 26. Każde zamówienie realizowane jest na konkretne zlecenie i zawiera personalizowane dane, w związku z czym nie ma możliwości zwrotu zamówionych legitymacji lub wycofania zamówienia po jego zamówieniu.
 27. Reklamacje związane z ewentualnym nieprawidłowym wykonaniem zlecenia, Zleceniodawca może zgłaszać mailowo na adres [email protected] w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki z zamówieniem do Zleceniodawcy.
 28. Wszelkie zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 29. Złożenie zamówienia możliwe jest po zaakceptowaniu zasad realizacji zamówienia, opisanych w niniejszym regulaminie.
 30. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z zapoznaniem się z jego zapisami, zgodą na nie i ze zobowiązaniem do jego przestrzegania.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika, uzyskanych w trakcie wypełniania formularza, jest firma PROmotion Events sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839 Opole, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).

 2. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu umożliwienia korzystania z usług PROmotion Events sp. z o.o. i w sprawach z tym związanych.

 3. Podanie przez PROmotion Events sp. z o.o. danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług PROmotion Events sp. z o.o.

 4. Dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w panstwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia)

 5. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres wymagany prawem.

 6. Użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu Użytkownik zawiadomi Administratora danych w formie pisemnej drogą tradycyjną lub mailowo pod adresem [email protected]

 7. Zgodnie z obowiązującym prawem dane Użytkownika możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.

 8. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).