OSP Gierałtów Ochotnicza Straż Pożarna Gierałtów

Stwórz nam LOGO i zgarnij tablet

Ochotnicza Straż Pożarna w Gierałtowie ogłasza konkurs dla dziecii młodzierzy z Gierałtowa na stworzenie LOGO dla jednostki. Główną nagrodą w konkursie jest TABLET. 

                     Więcej informacji w regulaminie zamieszczonym poniżej

 

                    Regulamin konkursu na opracowanie

                              znaku graficznego (logo)

                   Ochotniczej Straży Pożarnej w Gierałtowie

                                                                  Organizator


                                                                         §1


Zarząd Stowarzyszenia Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) w Gierałtowie ogłasza konkurs na opracowanie projektu znaku graficznego (logo) Stowarzyszenia.
                                                                       
 §2 


Celem konkursu jest wyłonienie znaku graficznego, który stanie się rozpoznawalnym znakiem OSP.
                                                                       

                                                                          §3


Logo będzie elementem Systemu Identyfikacji Wizualnej OSP. Wykorzystywane będzie do celów identyfikacyjnych, promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych Stowarzyszenia m.in.: na mundurach, samochodach, plakatach, papierze firmowym, wizytówkach, drukach wydawniczych, prezentacjach multimedialnych, materiałach promocyjnych, w materiałach elektronicznych, grafice internetowej i banerach.


                                                                          §4


Projekty konkursowe powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania w celach promocyjnych (na drukach firmowych, wizytówkach, tablicach, banerach, reklamach, gadżetach, pucharach, medalach, itp.).


                                                               Warunki uczestnictwa


                                                                           §5


Konkurs jest organizowany dla dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gierałtowie i młodzieży Gimnazjalnej z Gierałtowa.


                                                                            §6


Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.


                                                                           §7 


Każdy uczestnik może przedstawić maksymalnie jeden projekt logo. Projekty mogą być wykonane w dowolnej technice. Preferowany format graficzny – grafika wektorowa lub JPEG. 

 

                                                                           §8


Logo OSP może mieć dowolny kształt. Logo musi zawierać nazwę: OSP Gierałtów, datę powstania jednostki oraz symbol związany z strażą pożarną , historią pożarnictwa (hełm, toporki strażackie, św. Florian, płomień , itp.). Wyżej oceniane będą prace, które będą zawierały odniesienia i symbole związane z historią straży pożarnej w Świrzu.


                                                                           §9 


Projekty konkursowe można przesłać w wersji elektronicznej na adres [email protected] drogą pocztową lub oddać osobiście przedstawicielom Zarządu. Koperta lub wiadomość elektroniczna powinna zawierać dopisek: „Konkurs na Logo OSP Gierałtów" w terminie do 15 maja 2016 r.


                                                                           §10


Każda praca musi zawierać dane pozwalające zidentyfikować autora (imię i nazwisko, adres, nr telefonu).


                                                                           §11


Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych autora do celów konkursowych na opracowanie projektu logo OSP zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

                                                                      Rozstrzygnięcie konkursu


                                                                           §12


Komisję do rozstrzygnięcia konkursu powołuje Organizator. 


                                                                           §13 


Z obrad komisji zostanie sporządzony protokół będący do wglądu w siedzibie OSP.


                                                                           §14


Decyzja komisji konkursowej o przyznaniu nagrody jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.


                                                                           §15


Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej OSP.


                                                                          §16


Nagrodę główną otrzyma najlepszy projekt. Nagrodą główną jest Tablet. Organizator zastrzega prawo do przyznania wyróżnień w konkursie.

 

                                                                          §17 


Laureat o przyznaniu nagrody oraz terminie i miejscu jej odebrania zostanie poinformowany pisemnie lub telefonicznie.


                                                                         §18


W momencie przekazania nagrody zostanie sporządzony protokół przekazania nagrody.


                                                           Prawa autorskie


                                                                        §19


Wyłonione drogą niniejszego konkursu logo staje się własnością organizatora konkursu, który może je w dowolny sposób wykorzystać oraz odstępować na rzecz osób fizycznych i prawnych.


                                                                       §20


Uczestnik konkursu, zgłaszając ofertę oświadcza, iż jest ona wynikiem jego indywidualnej pracy twórczej oraz jest wolna od wad prawnych i że nie narusza praw osób trzecich.


                                                                       §21


Uczestnik konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich.


                                                                      §22


Własność i prawa autorskie wybranego projektu logo przechodzą na organizatora wraz z przekazaniem nagrody i podpisaniu umowy o nieodpłatnym o przeniesieniu własności oraz praw autorskich.


                                                                      §23


Laureatowi konkursu nie przysługują żadne dalsze wynagrodzenia z tytułu korzystania przez Organizatora z nagrodzonego logo.


                                                                      §24


Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niewielkich zmian dotyczących grafiki wybranego logo.

                                                          Postanowienia końcowe

                                                                     §25


Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie OSP oraz na stronie internetowej http://gieraltow.osp.pl/


                                                                     §26


Zarząd OSP w Gierałtowie zastrzega sobie prawo: przerwania, zmiany zasad konkursu lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.

 

 

9 marca 2016 17:41
Udostępnij na Facebooku
Wyświetlenia: 590 | Tagi: LOGO,
Zobacz inne informacje z kraju

Nowe Logo jednostki

Nasz nowy nabytek :D