OSP Krzywin Ochotnicza Straż Pożarna Krzywin

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie.

                                                                                                                                             Krzywin, dnia 15 stycznia 2020 r.

                                                                                                           

                                                                                                             www.krzywin.osp.pl

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup fabrycznie nowych wozów strażackich dla jednostek OSP w Widuchowej i Krzywinie".

 

Zamawiający – Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Krzywinie, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, jaką jest oferta Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością MOTO – TRUCK Sp. z o.o., z siedzibą w Kielcach przy ul. Ks. P. Ściegiennego 270. Oferta otrzymała 60 punktów w kryterium „Cena" oraz 40 punktów w kryterium „Okres gwarancji oferowanej na przedmiot zamówienia", razem 100 punktów.

Podstawa faktyczna: Oferta wykonawcy była jedyną, złożoną w przedmiotowym postępowaniu i nie podlega odrzuceniu. Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, a cena oferty mieści się w kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia.

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 ustawy p.z.p.

 

W imieniu Zamawiającego

Prezes OSP Krzywin
Mariusz Gralak

15 stycznia 2020 21:39
Udostępnij na Facebooku